Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Kho bạc
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 1115675 1061440 999460 383505 62 306:04:20
1 2880 2740 2580 990 4 2:13:20 7
2 3630 3450 3250 1245 2 2:39:40 9
3 4570 4350 4095 1570 2 3:10:10 10
4 5760 5480 5160 1980 2 3:45:40 12
5 7260 6905 6505 2495 2 4:26:50 15
6 9145 8700 8195 3145 3 5:14:30 18
7 11525 10965 10325 3960 3 6:09:40 21
8 14520 13815 13010 4990 3 7:13:50 26
9 18295 17405 16390 6290 3 8:28:20 31
10 23055 21930 20650 7925 3 9:54:40 37
11 29045 27635 26020 9985 3 11:34:50 45
12 36600 34820 32785 12580 3 13:31:00 53
13 46115 43875 41310 15850 3 15:45:40 64
14 58105 55280 52050 19975 3 18:22:00 77
15 73210 69655 65585 25165 3 21:23:20 92
16 92245 87760 82640 31710 4 24:53:40 111
17 116230 110580 104125 39955 4 28:57:40 133
18 146450 139330 131195 50340 4 33:40:40 160
19 184530 175560 165305 63430 4 39:09:00 192
20 232505 221205 208285 79925 4 45:29:50 230