Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Trại lính
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian huấn luyện
Tổng 103785 69195 128505 59300 62 113:46:40
1 210 140 260 120 4 0:33:20 1100%
2 270 180 335 155 2 0:43:40 190%
3 345 230 425 195 2 0:55:40 281%
4 440 295 545 250 2 1:09:30 273%
5 565 375 700 320 2 1:25:40 266%
6 720 480 895 410 3 1:44:20 359%
7 925 615 1145 530 3 2:06:10 453%
8 1180 790 1465 675 3 2:31:20 448%
9 1515 1010 1875 865 3 3:00:30 543%
10 1935 1290 2400 1105 3 3:34:20 639%
11 2480 1655 3070 1415 3 4:13:40 735%
12 3175 2115 3930 1815 3 4:59:10 931%
13 4060 2710 5030 2320 3 5:52:10 1128%
14 5200 3465 6435 2970 3 6:53:30 1325%
15 6655 4435 8240 3805 3 8:04:40 1523%
16 8520 5680 10545 4870 4 9:27:10 1821%
17 10905 7270 13500 6230 4 11:02:50 2219%
18 13955 9305 17280 7975 4 12:54:00 2717%
19 17865 11910 22120 10210 4 15:02:50 3215%
20 22865 15245 28310 13065 4 17:32:10 3814%