Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vật phẩm

Vật phẩm trang bị

Vật phẩm tiêu dùng

Lưu ý rằng: vật phẩm của Tướng chỉ tác dụng cho các quân lính sinh ra tại làng mà Tướng đang trú ngụ, và quân lính phải đang ở cùng với Tướng (cùng ở nhà phòng thủ, cùng trên đường đi tấn công)

Vật phẩm trang bị

Vật phẩm tay phải

* Đối với các máy chủ từ năm 2918 trở về trước, đồ cấp 1 là +500 điểm, đồ cấp 3 là +1500 điểm

Romans

 • Gươm ngắn của lính lê dương xứ Roman:
  +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính lê dương.
 • Gươm của lính lê dương xứ Roman:
  +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính lê dương.
 • Gươm dài của lính lê dương xứ Roman:
  +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính lê dương.
 • Gươm ngắn của thị vệ xứ Roman:
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính thị vệ.
 • Gươm của thị vệ xứ Roman:
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính thị vệ.
 • Gươm dài của thị vệ xứ Roman:
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính thị vệ.
 • Gươm ngắn của chiến binh tinh nhuệ xứ Roman:
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính chiến binh tinh nhuệ.
 • Gươm của chiến binh tinh nhuệ xứ Roman:
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính chiến binh tinh nhuệ.
 • Gươm dài của chiến binh tinh nhuệ xứ Roman:
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính chiến binh tinh nhuệ.
 • Gươm ngắn của kỵ binh xứ Roman:
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +9 tấn công và +9 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh.
 • Gươm của kỵ binh xứ Roman:
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +12 tấn công và +12 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh.
 • Gươm dài của kỵ binh xứ Roman:
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +15 tấn công và +15 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh.
 • Thương ngắn của kỵ binh tinh nhuệ xứ Roman:
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +12 tấn công và +12 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh tinh nhuệ.
 • Thương của kỵ binh tinh nhuệ xứ Roman:
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +16 tấn công và +16 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh tinh nhuệ.
 • Thương dài của kỵ binh tinh nhuệ xứ Roman:
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +20 tấn công và +20 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh tinh nhuệ.

Gauls

 • Giáo của lính pha lăng xứ Gaul
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính pha lăng.
 • Lao của lính pha lăng xứ Gaul
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính pha lăng.
 • Thương của lính pha lăng xứ Gaul
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính pha lăng.
 • Kiếm ngắn của kiếm sĩ xứ Gaul
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính kiếm sĩ.
 • Kiếm của kiếm sĩ xứ Gaul
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính kiếm sĩ.
 • Kiếm dài của kiếm sĩ xứ Gaul
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính kiếm sĩ.
 • Cung ngắn của kỵ binh sấm sét xứ Gaul
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +6 tấn công và +6 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh sấm sét.
 • Cung của kỵ binh sấm sét  xứ Gaul
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +8 tấn công và +8 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh sấm sét.
 • Cung dài của kỵ binh sấm sét  xứ Gaul
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +10 tấn công và +10 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh sấm sét.
 • Trượng ngắn của tu sĩ xứ Gaul
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +6 tấn công và +6 phòng thủ cho mỗi lính tu sĩ.
 • Trượng của tu sĩ xứ Gaul
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +8 tấn công và +8 phòng thủ cho mỗi lính tu sĩ.
 • Trượng chiến của tu sĩ xứ Gaul
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +10 tấn công và +10 phòng thủ cho mỗi lính tu sĩ.
 • Thương ngắn của kỵ binh xứ Gaul
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +9 tấn công và +9 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh.
 • Thương của kỵ binh xứ Gaul
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +12 tấn công và +12 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh.
 • Thương dài của kỵ binh xứ Gaul
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +15 tấn công và +15 phòng thủ cho mỗi lính kỵ binh.

Teutons

 • Chùy nhẹ của lính chùy xứ Teuton
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính lính chùy.
 • Chùy của lính chùy xứ Teuton
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính lính chùy.
 • Chùy sao của lính chùy xứ Teuton
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính lính chùy.
 • Giáo của lính giáo xứ Teuton
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính lính giáo.
 • Lao của lính giáo xứ Teuton
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính lính giáo.
 • Thương của lính giáo xứ Teuton
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính lính giáo.
 • Rìu nhỏ của lính rìu xứ Teuton:
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +3 tấn công và +3 phòng thủ cho mỗi lính lính rìu.
 • Rìu của lính rìu xứ Teuton
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +4 tấn công và +4 phòng thủ cho mỗi lính lính rìu.
 • Rìu chiến của lính rìu xứ Teuton
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +5 tấn công và +5 phòng thủ cho mỗi lính lính rìu.
 • Búa nhẹ của Paladin xứ Teuton
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +6 tấn công và +6 phòng thủ cho mỗi lính hiệp sĩ Paladin.
 • Búa của Paladin xứ Teuton
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +8 tấn công và +8 phòng thủ cho mỗi lính hiệp sĩ Paladin.
 • Búa nặng của Paladin xứ Teuton
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +10 tấn công và +10 phòng thủ cho mỗi lính hiệp sĩ Paladin.
 • Gươm ngắn của kỵ sĩ xứ Teuton
  Sẽ +250* điểm chiến đấu cho tướng, +9 tấn công và +9 phòng thủ cho mỗi lính kỵ sỹ Teutonic.
 • Gươm của kỵ sĩ xứ Teuton
  Sẽ +1000 điểm chiến đấu cho tướng, +12 tấn công và +12 phòng thủ cho mỗi lính kỵ sỹ Teutonic.
 • Gươm dài của kỵ sĩ xứ Teuton
  Sẽ +4000* điểm chiến đấu cho tướng, +15 tấn công và +15 phòng thủ cho mỗi lính kỵ sỹ Teutonic.

Vật phẩm tay trái

* Đối với các máy chủ từ năm 2918 trở về trước, đồ cấp 1 là +500 điểm, đồ cấp 3 là +1500 điểm

** Đối với các máy chủ từ năm 2918 trở về trước, đồ cấp 1 là +250 điểm, đồ cấp 3 là +750 điểm

Khiên

 • Khiên nhỏ
  +250* điểm chiến đấu cho tướng.
 • Khiên
  +1000 điểm chiến đấu cho tướng.
 • Khiên lớn
  +4000* điểm chiến đấu cho tướng.

Kèn

 • Kèn Natarian nhỏ
  +20% sức tấn công chống lại tộc Natar (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)
 • Kèn Natarian
  +25% sức tấn công chống lại tộc Natar (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)
 • Kèn Natarian lớn
  +30% sức tấn công chống lại tộc Natar (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)

Túi

 • Túi nhỏ của kẻ trộm
  +10% thưởng cướp bóc
 • Túi lớn của kẻ trộm
  +15% thưởng cướp bóc
 • Bao tải của kẻ trộm
  +20% thưởng cướp bóc

  LƯU Ý: Bạn có thể sử dụng túi dù bạn chọn tộc Roman hay Gaul.

Vật phẩm khác

 • Bản đồ nhỏ
  Tăng 30% tốc độ quay về làng (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)
 • Bản đồ
  Tăng 40% tốc độ quay về làng (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)
 • Bản đồ lớn
  Tăng 50% tốc độ quay về làng (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)
 • Cờ nhỏ
  Tăng 30% tốc độ di chuyển giữa các làng của bạn.
 • Cờ hiệu
  Tăng 40% tốc độ di chuyển giữa các làng của bạn.
 • Cờ lớn
  Tăng 50% tốc độ di chuyển giữa các làng của bạn.
 • Chuẩn thương nhỏ
  Tăng 15% tốc độ di chuyển giữa các thành viên trong liên minh.
 • Chuẩn thương
  Tăng 20% tốc độ di chuyển giữa các thành viên trong liên minh.
 • Chuẩn thương lớn
  Tăng 25% tốc độ di chuyển giữa các thành viên trong liên minh.

 • Mũ nhận thức
  +15% điểm kinh nghiệm
 • Mũ khai sáng
  +20% điểm kinh nghiệm
 • Mũ trí tuệ
  +25% điểm kinh nghiệm
 • Mũ phục hồi
  +10 máu HP / ngày
 • Mũ sức khỏe
  +15 máu HP / ngày
 • Mũ chữa thương
  +20 máu HP / ngày
 • Mũ đấu sĩ
  Tăng 100 điểm văn hóa mỗi ngày cho máy chủ tốc độ 1x và 50 điểm văn hóa mỗi ngày cho máy chủ tốc độ 3x.
 • Mũ lãnh đạo
  Tăng 400 điểm văn hóa mỗi ngày cho máy chủ tốc độ 1x và 200 điểm văn hóa mỗi ngày cho máy chủ tốc độ 3x.
 • Mũ chấp chính
  Tăng 1600* điểm văn hóa mỗi ngày cho máy chủ tốc độ 1x và 800* điểm văn hóa mỗi ngày cho máy chủ tốc độ 3x. (Máy chủ 2018 trở về trước mũ này tăng 800 điểm văn hóa mỗi ngày với 1x, và 400 điểm với 3x)
 • Mỹ kỵ sĩ
  Thời gian huấn luyện trong chuồng ngựa giảm 10%.
 • Mũ kỵ binh
  Thời gian huấn luyện trong chuồng ngựa giảm15%
 • Mũ kỵ binh nặng
  Thời gian huấn luyện trong chuồng ngựa giảm 20%
 • Mũ lính đánh thuê
  Thời gian huấn luyện trong trại lính giảm 10%.
 • Mũ chiến binh
  Thời gian huấn luyện trong trại lính giảm15%.
 • Mũ chấp chính
  Thời gian huấn luyện trong trại lính giảm20%.

Áo giáp

 • Giáp phục hồi
  Tăng 20 máu phục hồi mỗi ngày.
 • Giáp sức khỏe
  Tăng 30 máu phục hồi mỗi ngày.
 • Giáp chữa thương
  Tăng 40 máu phục hồi mỗi ngày.
 • Giáp vảy cá nhẹ
  Giảm thiệt hại 4 máu trong các trận chiến/nghiệm vụ và + 10 máu phục hồi mỗi ngày.
 • Giáp vảy cá
  Giảm thiệt hại 6 máu trong các trận chiến/nghiệm vụ và + 15 máu phục hồi mỗi ngày.
 • Giáp vảy cá nặng
  Giảm thiệt hại 8 máu trong các trận chiến/nghiệm vụ và + 20 máu phục hồi mỗi ngày.
 • Giáp hộ tâm nhẹ
  +250* điểm chiến đấu cho tướng.
 • Giáp hộ tâm
  +1000 điểm chiến đấu cho tướng.
 • Giáp hộ tâm nặng
  +4000* điểm chiến đấu cho tướng.
 • Giáp chiến nhẹ
  Giảm thiệt hại 3 máu.
  +125** điểm chiến đấu cho tướng.
 • Giáp chiến
  Giảm thiệt hại 4 máu.
  +500 điểm chiến đấu cho tướng.
 • Giáp chiến nặng
  Giảm thiệt hại 5 máu.
  +2000** điểm chiến đấu cho tướng.

Giày, ủng

 • Giày phục hồi
  +10 máu HP / ngày
 • Giày sức khỏe
  +15 máu HP / ngày.
 • Giày chữa thương
  +20 máu HP / ngày.
 • Giày của lính đánh thuê
  +25% tốc độ di chuyển dựa trên tốc độ cơ sở của quân đội nếu khoảng cách di chuyển trên 20 ô
 • Giày của chiến binh
  +50% tốc độ di chuyển dựa trên tốc độ cơ sở của quân đội nếu khoảng cách di chuyển trên 20 ô
 • Giày của chấp chính
  +75% tốc độ di chuyển dựa trên tốc độ cơ sở của quân đội nếu khoảng cách di chuyển trên 20 ô
 • Đinh thúc ngựa nhỏ
  Cộng 3 cánh đồng / giờ với máy chủ tốc độ 1x ( và +6 ô / giờ trên máy chủ tốc độ 3x)
 • Đinh thúc ngựa
  Cộng 4 cánh đồng / giờ với máy chủ tốc độ 1x ( và +8 ô / giờ trên máy chủ tốc độ 3x)
 • Đinh thúc ngựa bẩn
  Cộng 5 cánh đồng / giờ với máy chủ tốc độ 1x ( và +10 ô / giờ trên máy chủ tốc độ 3x)

Ngựa cưỡi

 • Ngựa thiến
  Tốc độ của tướng của bạn được nâng lên đến 14 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 1x (đến 28 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 3x).
 • Ngựa thuần chủng
  Tốc độ của tướng của bạn được nâng lên đến 17 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 1x (đến 34 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 3x).
 • Ngựa chiến
  Tốc độ của tướng của bạn được nâng lên đến 20 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 1x (đến 40 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 3x).

  Chú ý:
  - Việc tăng tốc độ này chỉ áp dụng cho tướng đang cưỡi ngựa đó, không áp dụng cho quân đi kèm.
  - Dân tộc Gaul: Sẽ +5 cánh đồng / giờ trên một máy chủ tốc độ 1x (+10 cánh đồng / giờ trên một máy chủ tốc độ 3x) nếu được trang bị

Vật phẩm tiêu dùng

 • Thuốc phục hồi
  Khôi phục sức khỏe của tướng ngay lập tức. Số lượng thuốc phục hồi sẽ quyết định bao nhiêu điểm sức khỏe được tái sinh (tối đa 100%). Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.

 • Cuộn giấy
  Có hiệu lực khi để trong túi giúp tăng một lượng kinh nghiệm nhất định. Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.

 • Xô nước
  Hồi sinh tướng của bạn ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí. Nếu tướng còn sống bạn không thể mang theo xô trong túi. Có hiệu lực khi được trang bị.

 • Thẻ an ninh
  Làm tăng lòng trung thành tại tại làng tướng đang ở thêm 1% cho mỗi thẻ, được phép tăng mức trung thành đến tối đa là 125%. Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.

 • Quyển sách thống thái
  Cho phép có thể phân phối lại điểm kỹ năng.

 • Tác phẩm mỹ thuật
  Sử dụng tác phẩn mỹ thuật sẽ có khả năng tăng tổng điểm văn hóa cho làng của bạn mà không cần ăn mừng trong tòa thị chính cũng như thời gian chờ đợi.

Số điểm văn hóa nhận được khi sử dụng tác phẩm mỹ thuật bằng 1 lần tổng sản lượng điểm văn hóa của toàn tài khoản (không phải số điểm văn hóa đã sinh ra) trên máy chủ 1x và không vượt quá 2000 điểm văn hóa. Trên máy chủ 2x là 2/3 lần tổng sản lượng điểm văn hóa và không vượt quá (2/3)x2000=1300 điểm. Trên máy chủ 3x là 1/2 lần tổng sản lượng điểm văn hóa và không vượt quá (1/2)*2000=1000 điểm.
( Có thể sử dụng số lượng lớn trong ngày với các máy chủ từ 2018 trở về trước).

Ngoài ra, không có tác phẩm nghệ thuật nào xuất hiện cho người chơi trong một cuộc phiêu lưu trong khoảng 14 ngày đầu tiên kể từ khi kích hoạt tài khoản. (thời gian này sẽ ngắn hơn trên máy chủ tốc độ, số ngày là khoảng và phụ thuộc vào số lượng thám hiểm đã xuất hiện trên toàn máy chủ, không phụ thuộc chính xác vào số ngày)

Ở phiên bản Path to Pandora và các máy chủ thường khởi động từ 2019 trở đi, mỗi ngày bạn chỉ có thể sử dụng Tác phẩm mỹ thuật 1 lần (với tốc độ 1 x) và có thời gian đếm ngược cho tới khi có thể tiếp tục sử dụng. Với máy chủ tốc độ thời gian đếm ngược để sử dụng phụ thuộc vào tốc độ của máy chủ, tính theo công thức: (24 hours / (RoundDown (Speed/3) + 1)))

 • Băng cứu thương nhỏ
  Tổn thất chiến tranh có thể được giảm trực tiếp sau cuộc chiến, nếu vật này được mang theo trong túi của tướng. Băng cá nhân này có thể giảm cao nhất là 25% thiệt hại. Bạn chỉ có thể giảm tổn thất cho số lính mà bạn đã sử dụng băng cá nhân. Thời gian phục hồi bằng với thời gian lính trở về làng, nhưng ít nhất là 1 ngày. Có thể mang theo số lượng lớn.
  CHÚ Ý: Điều này có nghĩa rằng bạn cần ví dụ 50 băng cứu thương nhỏ để chữa lành 25% của 200 binh sĩ bị thiệt hại.
  Trong trường hợp bạn có số băng cứu thương nhỏ ít hơn quân lính có thể cứu chữa, thì một số phần trăm của các loại quân được phục hồi. Nếu vẫn còn lại băng cứu thương nhỏ, nó sẽ phục hồi theo nguyên tắc từ trái sang phải.
  Nói về số lượng: nếu bạn tấn công với 100 lính chùy + 100 lính rìu và tổn thất 60 lính của mỗi loại, bạn sẽ có thể khôi phục lại 30 binh sĩ ( 15 lính cho mỗi loại quân ). Trong trường hợp bạn có 20 băng cứu thương nhỏ thì 10 lính mỗi loại quân sẽ được phục hồi. Trong ví dụ tương tự chỉ với 21 băng cứu thương nhỏ, bạn sẽ phục hồi được 11 lính chùy và 10 lính rìu
  Trong trường hợp tướng của bạn được trang bị với 20 băng cứu thương nhỏ, bạn tấn công với 100 kiếm sĩ + 100 kỵ binh sấm sét và mất 40 kiếm sĩ + 20 kỵ binh sấm sét, bạn sẽ có thể phục hồi 10 kiếm sĩ (25% số kiếm sĩ thiệt hại) + 5 kỵ binh sấm sét ( 25% số kỵ binh sấm sét bị thiệt hại). Để chắc chắn bạn nên có 5 băng cứu thương nhỏ chưa sử dụng trong trường hợp này.
 • Băng cứu thương
  Tổn thất khi chiến tranh sẽ được giảm trực tiếp sau trận đấu, nếu đã trang bị cho tướng.
  Các băng cứu thương có thể chữa lành tối đa là 33% thiệt hại.
  Bạn chỉ có thể chữa lành cho số lính mà bạn đã sử dụng băng cứu thương. Thời gian chữa lành vết thương bằng thời gian quay trở lại của quân lính, nhưng tối thiểu là 24 giờ.
  Chỉ có hiệu lực khi được trang bị và có thể mang theo số lượng lớn.
  CHÚ Ý: Điều này có nghĩa rằng bạn cần ví dụ 99 băng cứu thương để chữa lành 33% của 300 binh sĩ bị thiệt hại.
  Trong trường hợp bạn có số băng cứu thương ít hơn quân lính cần phục hồi, thì một số phần trăm của các loại quân được phục hồi. Nếu vẫn còn lại băng cứu thương, nó sẽ phục hồi theo nguyên tắc từ trái sang phải.
  Nói về số lượng: nếu bạn tấn công với 100 lính chùy + 100 lính rìu và tổn thất 60 lính của mỗi loại, bạn sẽ có thể khôi phục lại 40 binh sĩ ( 20 lính cho mỗi loại quân ). Trong trường hợp bạn có 20 băng cứu thương thì 10 lính mỗi loại quân sẽ được phục hồi. Trong ví dụ tương tự chỉ với 21 băng cứu thương, bạn sẽ phục hồi được 11 lính chùy và 10 lính rìu.
  Trong trường hợp tướng của bạn được trang bị với 40 băng cứu thương, bạn tấn công với 100 kiếm sĩ + 100 kỵ binh sấm sét và mất 60 kiếm sĩ + 30 kỵ binh sấm sét, bạn sẽ có thể phục hồi 20 kiếm sĩ (33% số kiếm sĩ thiệt hại) + 10 kỵ binh sấm sét ( 33% số kỵ binh sấm sét bị thiệt hại). Để chắc chắn bạn nên có 10 băng cứu thương  chưa sử dụng trong trường hợp này.

 • Lồng
  Thú hoang ở ốc đảo có thể được tướng thuần hóa và đem về làng của bạn, giúp hỗ trợ cho việc phòng thủ trong làng. Tướng đem lồng đi bắt thú sẽ không bị thiệt hại nào.
  Có thế mang theo số lượng lớn các lồng
  Những thắc mắc nhỏ về sử dụng lồng:
  Sử dụng lồng có giống nhau ở làng người chơi so với ở ốc đảo hoang ?
  - Không, bởi vì các lồng chỉ bắt được thú hoang bình thường. Các thú hoang trong một ngôi làng của người chơi là dạng tiếp viện nên không thể bị bắt.
  Làm thế nào tôi có thể sử dụng lồng?
  - Chỉ cần trang bị cho tướng của bạn sau đó gửi tướng đi tấn công một ốc đảo.
  Tướng của tôi có đánh nhau khi tấn công ốc đảo có mang lồng mà cũng có kèm theo quân lính?
  - Không. Không có cuộc đánh nhau sảy ra miễn là bạn có trang bị lồng cho tướng
  Nếu tôi thả các động vật trong làng tôi, tôi có thu nhận được số lồng trở lại không?
  - Không.
  Tôi có phải nuôi các loài động vật đã bắt về không?
  - Không, chúng không tiêu thụ lúa của bạn.
  Những động vật loại nào bị bắt?
  - Lồng sẽ bẫy từng 1 con cho mỗi loại thú từ trái sang phải, nếu không còn động vật bên phải, nó sẽ bắt đầu từ bên trái một lần nữa. Như vậy lồng sẽ bẫy thú cho đến khi tất cả các lồng được sử dụng hết hoặc đã bắt sạch động vật trên ốc đảo mà vẫn còn số lồng dư.
    Ví dụ:

Bạn có 14 lồng và ốc đảo có 2 con chuột, 6 nhện, 3 heo rừng và 30 con voi.
Bạn sẽ bẫy được:
Lần kiểm tra 1: 1 chuột, 1 con nhện, 1 heo rừng, 1 con voi.
Lần kiểm tra 2: 1 chuột, 1 con nhện, 1 heo rừng, 1 con voi.
Lần kiểm tra 3: 1 con nhện, 1 heo rừng, 1 con voi. (Không còn chuột để bẫy)
Lần kiểm tra 4: 1 con nhện, 1 con voi. (Không còn lợn rừng để bẫy)
Lần kiểm tra 5: 1 con nhện (14 lồng sử dụng hết, kết thúc)
Tổng số thú bạn bẫy được: 2 con chuột, 5 loài nhện, 3 lợn rừng và 4 con voi hoang dã


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No