Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Đại sứ quán
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThành viên
Tổng 88955 64250 74135 39530 51 113:46:40
1 180 130 150 80 3 0:33:20 50
2 230 165 190 100 2 0:43:40 60
3 295 215 245 130 2 0:55:40 79
4 375 275 315 170 2 1:09:30 812
5 485 350 405 215 2 1:25:40 1015
6 620 445 515 275 2 1:44:20 1218
7 790 570 660 350 2 2:06:10 1421
8 1015 730 845 450 2 2:31:20 1724
9 1295 935 1080 575 2 3:00:30 2127
10 1660 1200 1385 740 2 3:34:20 2530
11 2125 1535 1770 945 3 4:13:40 3033
12 2720 1965 2265 1210 3 4:59:10 3636
13 3480 2515 2900 1545 3 5:52:10 4339
14 4455 3220 3715 1980 3 6:53:30 5142
15 5705 4120 4755 2535 3 8:04:40 6245
16 7300 5275 6085 3245 3 9:27:10 7448
17 9345 6750 7790 4155 3 11:02:50 8951
18 11965 8640 9970 5315 3 12:54:00 10654
19 15315 11060 12760 6805 3 15:02:50 12857
20 19600 14155 16335 8710 3 17:32:10 15360