Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tôi có thể có bao nhiêu cổ vật?

Giới hạn đánh chiếm cổ vật từ Tướng đã gỡ bỏ và bạn có thể cướp không giới hạn số cổ vật

Theo đó, bạn có thể sở hữu cổ vật bằng cách dùng Tướng để cướp hoặc chinh phục một ngôi làng đang giữ cổ vật.

Tuy nhiên bạn chỉ có thể sử dụng được tối đa 3 cổ vật tại một thời điểm và trong đó chỉ có thể có tối đa 1 cổ vật Bạc/Vàng phát huy tác dụng. 

Hãy nhớ rằng chỉ có 3 cổ vật được chiếm lâu nhất là có tác dụng lên làng hay tài khoản của bạn.

 

Ví dụ:

Nếu bạn không có cổ vật Vàng và Bạc, tối đa 3 cổ vật Đồng chiếm lâu nhất sẽ phát huy tác dụng, những cổ vật chiếm mới hơn 3 cổ vật đó sẽ bị vô hiệu hóa

Nếu bạn có 1 cổ vật Vàng hoặc Bạc và nhiều cổ vật Đồng, 1 cổ vật lớn đó (Vàng/Bạc) sẽ phát huy tác dụng dù nó mới hơn cổ vật Đồng, và chỉ còn tối đa 2 cổ vật Đồng chiếm lâu nhất phát huy tác dụng, những cổ vật Đồng còn lại sẽ bị vô hiệu hóa

Nếu bạn có nhiều cổ vật lớn có tác dụng tài khoản (Vàng hoặc Bạc) và nhiều cổ Vật đồng, chỉ 1 cổ vật lớn cũ nhất phát huy tác dụng tài khoản, số cổ vật lớn mới hơn bị vô hiệu hóa, và bạn còn lại tối đa 2 cổ vật Đồng giữ lâu nhất phát huy tác dụng, số cổ vật Đồng còn lại sẽ bị vô hiệu hóa


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No